söndag, november 05, 2006

– Stoppa abortförbudet i Polen

Uttalande antaget av Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott:

"Allt pekar nu mot att Polen går mot ett totalt abortförbud.
Detta skulle innebära ett fullständigt förnekande av de polska kvinnornas grundläggande rättigheter. Tyvärr är detta inte en isolerad företeelse utan en del av en reaktionär internationell våg. Kvinnors rätt till abort ifrågasätts på allt fler håll i världen. Vänsterpartiet fördömer denna utveckling och kräver att de polska lagstiftarna röstar nej till den föreslagna lagändringen.
Rätten till abort handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. När samhället inskränker denna rätt är det ett uttryck för samma patriarkala värderingar som omyndigförklarat kvinnor genom hela historien. Kvinnor ses inte som förmögna att fatta egna beslut i viktiga frågor utan samhällspatriarken måste träda in och kontrollera kvinnan ända in i hennes livmoder.
Förslaget att ändra den polska grundlagen så att det blir statens skyldighet att skydda alla medborgares liv ”från befruktningsögonblicket”, tycks för närvarande ha stöd av en majoritet i det polska parlamentet. Polens redan idag kraftigt inskränkta aborträtt riskerar att fullständigt avskaffas så att abort inte ens tillåts när kvinnans liv är i fara eller då hon utsatts för våldtäkt och incest.
Då lagförslaget saknar folkligt stöd kommer det inte att prövas i en folkomröstning. 60% av den polska befolkningen motsätter sig förslaget och redan idag utförs mellan 80 000 och 200 000 – dyra och riskabla – olagliga aborter per år i Polen. Trots lagförslagets svaga folkliga stöd riskerar en ändring att bli svår att ta tillbaka. Starka konservativa krafter, inte minst den katolska kyrkan, försöker kringgå det folkliga motståndet. Två gånger under 1990-talet har parlamentet beslutat att liberalisera abortlagen, något som stoppats med formalistiska metoder, av presidenten, talmannen och författningsdomstolen.
Vänsterpartiet fördömer denna odemokratiska hantering och kräver att de polska lagstiftarna röstar nej till den föreslagna lagändringen.
I den svenska regeringsförklaringen sägs att Sverige ska ”föra en mer aktiv utrikespolitik och ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter” och att ”ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att prägla regeringens arbete”. Då kan regeringen inte stillatigande se på medan kvinnors grundläggande rättigheter avskaffas i ett grannland som också är medlem i den Europeiska Unionen. Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen tar upp denna fråga i EU.
Den svenska regeringen måste med kraft försvara kvinnors rätt till sin egen kropp i både EU och FN och driva kravet att abort ska vara en mänsklig rättighet.
Enligt den svenska abortlagen får abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd. Utredningen Abort i Sverige (SOU 2005:90) har föreslagit att abortlagen ska ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna. Det är nu dags för Sverige att återgällda den solidaritet de svenska kvinnorna mötte i Polen när Sverige hade en restriktiv lagstiftning.
Regeringen måste snarast verkställa utredningens förslag så att utländska kvinnor ska kunna få abort i Sverige.
Vänsterpartiet kräver också att regeringen ska informera om svensk abortlagstiftning i länder där abort är förbjudet och att vissa landsting ska inrätta särskilda abortkliniker som inriktar sig på att behandla kvinnor från länder där abort är olagligt. Sådana kliniker skulle lyfta frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, samtidigt som det skulle ge utländska kvinnor möjlighet till en professionellt utförd abort till en rimlig kostnad.
Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott, 2006-11-03"

/Mattias

Inga kommentarer: